Kazhuo Tibetan Knife in Shangri-La, Diqing

Kazhuo Tibetan Knife in Shangri-La, Diqing(藏族卡卓刀)