Shengcun Hani Rice Terraces in Yuanyang County, Honghe

English Name:Shengcun Hani Rice Terraces in Yuanyang County, Honghe
Chinese Name:元阳县胜村梯田