Shenghui Hotel in Dali Ancient Town

Shenghui Hotel in Dali Ancient Town大理升辉大酒店