Rivers in Kunming

Main rivers in Kunming include Panlong river, Xiaojiang river, Jinsha river, Pudu river, Niulan river, Mingyi river, Bajiang river, Mati river, etc.