Tiaohui Festival of Bulang Ethnic Minority in Shidian County, Baoshan

Chinese Name: 施甸县布朗族跳会
English Name: Tiaohui Festival of Bulang Ethnic Minority in Shidian County, Baoshan