Wang Youcai – Inheritor of Yi Folk Musical Instruments in Dongchuan District, Kunming 

Wang Youcai – Inheritor of Yi Folk Musical Instruments in Dongchuan District, Kunming 

昆明市东川区彝族民间乐器制作传承人 – 王财友

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2544.html