Yile Town of Zhenxiong County, Zhaotong

Chinese Name: 镇雄县以勒镇
English Name: Yile Town of Zhenxiong County, Zhaotong