Bitter Bamboo Shoots Festival of Hani Ethnic Minority in Jinping County, Honghe

Chinese Name: 金平县金水河镇南科村苦笋节
English Name: Bitter Bamboo Shoots Festival of Hani Ethnic Minority in Jinping County, Honghe
Location: Nanke Village of Jinshuihe Town in Jinping County, Honghe
Bitter Bamboo Shoots Festival is held in Nanke Village of Jinshuihe Town in Jinping County.
http://www.iaozu.com/zoujinyaozu/yaozujieri/2015-04-04/14934.html
https://wx.abbao.cn/a/586-fcfd1e5d370d9962.html