Guanlei Town of Mengla County in XishuangBanna

Chinese Name:勐腊县关累镇
English Name: Guanlei Town of Mengla County in XishuangBanna