Hua Ronggui – Artisan of Zhizha Paper Art in Yongchang Town, Baoshan 

Hua Ronggui – Artisan of Zhizha Paper Art in Yongchang Town, Baoshan 

保山市永昌镇纸扎艺人 – 华荣贵

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2752.html