Wu Shuqin – Bamboo-weaving Craftswoman in Shidian County, Baoshan 

Wu Shuqin – Bamboo-weaving Craftswoman in Shidian County, Baoshan 

保山市施甸县姚关乡篾编艺人 – 吴树芹

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2750.html