Zhang Liwang – Inheritor of Achang Ethnic Culture in Lianghe County, Dehong 

Zhang Liwang – Inheritor of Achang Ethnic Culture in Lianghe County, Dehong 

德宏州梁河县九宝乡阿昌族民族文化传承人 – 张立旺

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2888.html