Lei Benqiang – Artisan of Folk Stone-carving Craft in Yongren County, Chixiong

Lei Benqiang – Artisan of Folk Stone-carving Craft in Yongren County, Chixiong 

楚雄州永仁县民间石雕艺人 – 雷本强

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2616.html