Longfu Border in Jiangcheng County, Puer

Longfu Border in Jiangcheng County, Puer(江城县龙富口岸)