Yingrong Muslim Restaurant in Yunlu Zhongxin, Kunming

Chinese Name:云路中心嬴融穆斯林餐厅
English Name: Yingrong Muslim Restaurant in Yunlu Zhongxin, Kunming