Zhang Cuixiu – Inheritor of Yi Embroidery and Paper-cut in Longyang District, Baoshan 

Zhang Cuixiu – Inheritor of Yi Embroidery and Paper-cut in Longyang District, Baoshan 

保山市瓦房乡彝族刺绣、剪纸技艺传承人 – 张翠秀

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2748.html