Bailang Yi and Bulang Ethnic Town in Shidian County, Baoshan

Chinese Name:施甸县摆榔彝族布朗族乡
English Name: Bailang Yi and Bulang Ethnic Town in Shidian County, Baoshan