Baisha Xiyue Music of Naxi Ethnic Minority

Baisha Xiyue Music of Naxi Ethnic Minority 纳西族白沙细乐

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1115.html