Bi Xianghua – Craftsman of Bamboo Birdcage Weaving in Fengqing County, Lincang 

Bi Xianghua – Craftsman of Bamboo Birdcage Weaving in Fengqing County, Lincang 

临沧市凤庆县凤山镇鸟笼编织艺人 – 毕向华

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2684.html