Cunjia Xiaoyuan Restaurant in Heshun Town of Tengchong

Cunjia Xiaoyuan Restaurant(寸家小院餐馆) in Heshun Town of Tengchong