Qiaoxiangzhai Restaurant in Tengyue Town of Tengchong

Qiaoxiangzhai (侨香斋) Restaurant in Tengyue Town of Tengchong City