Guo Xilin – Yi Lusheng Player in Yao’an County, Chuxiong

Guo Xilin – Yi Lusheng Player in Yao’an County, Chuxiong 

楚雄州姚安县关屯乡彝族芦笙艺人 – 郭自林

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2829.html