He Zhigui – Representative Inheritor of Lisu Folk Song Project in Lushui City, Nujiang

He Zhigui – Representative Inheritor of Lisu Folk Song Project in Lushui City, Nujiang 

怒江州泸水市上江乡傈僳族民歌项目代表性传承人 -何志贵