Pan Zhengqing – Inheritor of Yi Ethnic Song “Axi Xianji” in Mile County, Honghe 

Pan Zhengqing – Inheritor of Yi Ethnic Song “Axi Xianji” in Mile County, Honghe 

红河州弥勒县《阿细先基》传承人  -潘正清

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2764.html