Li Baoliang – Representative Inheritor of  Yi “Shayou Qiang” Project in Jianshui County, Honghe 

Li Baoliang – Representative Inheritor of  Yi “Shayou Qiang” Project in Jianshui County, Honghe 

红河州建水县南庄镇彝族沙莜腔项目代表性传承人 – 李保亮

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3038.html