Pygmy Blue Flycatcher

Chinese Name: 侏蓝仙鹟
English Name: Pygmy Blue Flycatcher
Latin Name: Ficedula hodgsoni