Sanyuesan (Huajie) Culture Festival of Zhuang Ethnic Minority in Shizong County, Qujing

Chinese Name:师宗县壮族花街节/三月三
English Name: Sanyuesan (March 3) (Huajie) Culture Festival of Zhuang Ethnic Minority in Shizong County, Qujing
Date: 12 April (lunar 3 March)
Place: Wulong Township, Shizong County of Qujing City