Shanggaoqiao Hui, Yi and Miao Ethnic Town in Daguan County, Zhaotong

Shanggaoqiao Hui, Yi and Miao Ethnic Town in Daguan County, Zhaotong