Wanchang Town in Zhenxiong County, Zhaotong

昭通市镇雄县碗厂镇  Wanchang Town in Zhenxiong County, Zhaotong