Duangongxi in Zhaotong City 

Duangongxi in Zhaotong City  昭通市端公戏

Duangongxi: Shamanistic Plays

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1146.htmlzh