Xima Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture

Chinese Name:盈江县昔马镇
English Name: Xima Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture