ChuGuang Expressway from Chuxiong to Guangtong

ChuGuang Expressway from Chuxiong to Guangtong楚广高速公路(楚雄-禄丰县广通镇)起于楚雄市苍岭镇马房村,止于禄丰县广通镇段家村,是云南省第一条省地联建的地方高速公路,总里程20.28公里.