Grey Treepie

Chinese Name: 灰树鹊
English Name: Grey Treepie
Latin Name: Dendrocitta formosae