Rufous Treepie

Chinese Name: 棕腹树鹊
English Name: Rufous Treepie
Latin Name: Dendrocitta vagabunda