Kuoshi Festival of Lisu Ethnic Minority in Yingjiang County, Dehong

Chinese Name: Kuoshi Festival of Lisu Ethnic Minority in Yingjiang County, Dehong
English Name:
http://www.dehong.gov.cn/news/yj/content-23-39664-1.html