Wan Xiaosan – Representative Inheritor of  Dai Opera Project in Luxi County, Dehong 

 Wan Xiaosan – Representative Inheritor of  Dai Opera Project in Luxi County, Dehong 

潞西遮放傣剧代项目表性传承人 – 万小散

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-1853.html