Xinxian Town of Pingbian County in Honghe Prefecture

Chinese Name:屏边苗族自治县新现镇
English Name: Xinxian Town of Pingbian County in Honghe Prefecture