Zhang Chunxiang – Master of Cross-stitch Work for Yi Ethnic Costume in Shizong County, Qujing 

Zhang Chunxiang – Master of Cross-stitch Work for Yi Ethnic Costume in Shizong County, Qujing 

师宗县龙庆乡彝族服饰挑花能手 – 张春香

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2609.html