Mountain Scops Owl

Chinese Name: 黄嘴角鸮
English Name: Mountain Scops Owl
Latin Name: Otus spilocephalus