Xiacun Doufen /Beancurd Jelly in Tengchong

Xiacun Doufen /Beancurd Jelly (下村豆粉) in Tengchong