Shi Guifeng – Master of Yi Embroidery in Hongta District, Yuxi 

Shi Guifeng – Master of Yi Embroidery in Hongta District, Yuxi 

玉溪市红塔区小石桥乡彝族刺绣能手 – 施桂凤

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2623.html