Common Koel

Chinese Name: 噪鹃
English Name: Common Koel
Latin Name: Eudynamys scolopaceus