Fumin County Culture

Fumin County has been established for more than 700 years. Generations of Yi, Bai, Dong, Zhuang, Miao, Hui, Yi, Lahu, Dong, Naxi,  Yao, Tibetan, Jingpo, Bulang, Buyi, Achang, Hani, Xibe, Pumi, Mongolian, Nu, Jino, Deang, Shui, Man, and Dulong ethnic minorities has lived on this land.