Pingyuan Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture

Chinese Name:盈江县平原镇
English Name: Pingyuan Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture