Sha Shaoxiang – Inheritor of  Jizong Spining Top Performance of Wa Ethnic Minority in Shuangjiang County, Lincang 

Sha Shaoxiang – Inheritor of  Jizong Spining Top Performance of Wa Ethnic Minority in Shuangjiang County, Lincang 

双江县沙河乡鸡棕陀螺传承人 – 沙绍祥

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-1851.html