Ten Thousand Mu Dragon Fruit in Shiping County, Honghe

Chinese Name:石屏县大桥乡万亩火龙果
English Name: Ten Thousand Mu Dragon Fruit in Shiping County, Honghe
http://news.flyxg.com/2018/shiping_0628/132592.html