Yu Xianjun – Inheritor of Lisu “Achi Mugua” in Weixi County, Diqing 

Yu Xianjun – Inheritor of Lisu “Achi Mugua” in Weixi County, Diqing 

“Achi Mugua”: Folk Song and Dance of Lisu Ethnic Minority 

迪庆州维西县叶枝乡傈僳族“阿尺目刮”传承人 – 余仙君

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2899.html