Zhina Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture

Chinese Name:盈江县支那乡
English Name: Zhina Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture