Hulusheng Dance of Lahu Ethnic Minority

Hulusheng Dance of Lahu Ethnic Minority  拉祜族葫芦笙舞

Hulusheng Dance: Gourd Panpipe Dance

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1138.html