Longpan Town in Yulong County, Lijiang 

丽江玉龙县龙蟠乡 Longpan Town in Yulong County, Lijiang